Eigen bijdrage berijder door normoverschrijding niet zomaar verrekenbaar met bijtelling.

Is de eigen bijdrage van de medewerker, die ontstaat doordat deze een duurdere auto uitkiest dan de gestelde norm, volledig verrekenbaar met de fiscale bijtelling?  
Dit onderwerp is, zeker gezien de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 13 augustus 2010 ten opzichte van de huidige informatievoorziening door de fiscus, op zijn minst verwarrend te noemen. De eventuele fiscale en financiële consequenties bij verkeerde verwerking zijn echter groot.

Eigen bijdrage voor privégebruik te dure auto slechts deels aftrekbaar
De Hoge Raad heeft vrijdag 13 augustus 2010 beslist dat de eigen bijdrage die een werknemer aan zijn werkgever betaalt omdat hij in een ‘duurdere’ leaseauto wil rijden, slechts op de bijtelling voor het privégebruik in aftrek gebracht kan worden voor zover de auto voor privéritten is gebruikt. Dit arrest is verrassend te noemen, ondanks dat het een bevestiging is van de uitspraak die het Gerechtshof eerder in deze casus deed.

Casus en oordeel Hoge Raad
Een werkgever stelde in 2003 aan één van haar werknemers een auto ter beschikking. In verband met de ter beschikking gestelde auto’s werd een eigen bijdrage voor het privégebruik in rekening gebracht. Omdat de werknemer in een duurdere auto wilde rijden dan de norm die door de werkgever gesteld was, werd door de werkgever een extra eigen bijdrage in rekening gebracht, een zogenaamde ‘bovennormbijdrage’.

Deze bovennormbijdrage was in alle gevallen verschuldigd, ook als er helemaal niet privé gereden werd met de ter beschikking gestelde auto.

In navolging van het Hof acht de Hoge Raad het niet aannemelijk dat de bovennormbijdrage uitsluitend betaald werd voor het privégebruik van de auto. Om die reden moet de bovennormbijdrage worden ‘gesplitst’ in een deel dat toe te rekenen is aan het privé gebruik van de auto en een deel dat toe te rekenen is aan het zakelijk gebruik. Die uitsplitsing is gemaakt aan de hand van de (vermoede) privé- en zakelijke kilometers. Het deel van de bovennormbijdrage dat is toe te rekenen aan de privé kilometers mag wel op de bijtelling in mindering worden gebracht. Het deel dat is toegerekend aan de zakelijke kilometers echter niet.

Nabeschouwing Broekhuis Lease
De procedure ziet op het jaar 2003. De procedure heeft dus betrekking op de bijtelling in de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2006 moet het voordeel van de auto van de zaak in de salarisadministratie worden verwerkt en moet er loonheffing worden ingehouden op de bijtelling wegens het privégebruik van de auto.

In een mededeling van de belastingdienst van januari 2006 alsmede in het Handboek Loonheffingen van 2006, 2007 en 2008 is opgemerkt dat een ‘bovennormbijdrage’ wel op de bijtelling in mindering gebracht kan worden. Met ingang van 2009 is de bewoording in het Handboek Loonheffingen gewijzigd. Als gevolg van haar informatieverstrekking heeft de Belastingdienst de indruk gewekt dat een bovennormbijdrage mag worden afgetrokken van de bijtelling zonder dat een splitsing nodig is. Niet alleen de wijziging in Het Handboek Loonheffingen wekt verwarring, ook de website van De Belastingdienst is tot op de dag van vandaag niet eenduidig over dit onderwerp. Het is dan ook de vraag hoe de Belastingdienst met het arrest zal omgaan, gezien haar eigen verwarrende berichtgeving over dit onderwerp. Het zou naar onze mening goed zijn als de Belastingdienst haar beleid over de bovennormbijdrage duidelijk maakt en bovendien expliciet uitspreekt vanaf wanneer dit wordt toegepast. De splitsing naar privé- en zakelijke kilometers is daarenboven moeilijk toepasbaar in een loonadministratie, anders dan in een aangifte inkomstenbelasting. Tevens moeten er richtlijnen worden vastgesteld op basis waarvan de splitsing moet worden aangetoond (eisen aan de km-administratie).

Advies
Het is nu hoe dan ook zinvol om de arbeidsvoorwaarden (autoregeling en medewerkersverklaringen) ten aanzien van de eigen bijdrage hier op na te lezen en deze waar nodig aan te passen. Indien de bovennormbijdrage niet duidelijk verschuldigd is ter zake van het privégebruik van de auto, zal aftrek van deze bijdrage mogelijk aanleiding kunnen geven tot een discussie met de Belastingdienst, hetgeen kan leiden tot een naheffingsaanslag.


Terug

Meer nieuws

Auto en Fiscus 2021 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2019 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Auto en Fiscus 2018 - beschikbaar!

Net zoals in voorgaande jaren pu...


Fiscale wijzigingen 2018 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Fiscale wijzigingen 2017 - 'Auto...

Laat u informeren over de laatst...


Spelregels bijtelling bij vakant...

Er gelden regels omtrent Tijdeli...

Categorieën

Leuke pagina?

Deel / stuur deze pagina door via:


Contact