Broekhuis Lease

Broekhuis Lease geeft een praktische invulling aan het duurzaamheidsbeleid.


Broekhuis Lease

Broekhuis Lease geeft een praktische invulling aan het duurzaamheidsbeleid. Hierbij onderscheiden we in lijn met het centrale beleid drie deelgebieden: medewerkers, maatschappij & milieu. Samenwerken in een mensgerichte bedrijfscultuur, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,veilige arbeidsomstandigheden en een beter milieu.

Medewerkers

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur van Broekhuis Lease kenmerkt zich door openheid en toegankelijkheid. Dit komt tot uiting in de jaarlijkse beleidspresentatie van het management. Tijdens deze presentatie is er een grote mate van interactie en wordt er samen met medewerkers gesproken over de keuzes die gemaakt worden. Op deze manier is het voltallige personeel betrokken bij het te voeren beleid voor dat jaar. Door de platte organisatiestructuur zijn de onderlinge lijnen kort en wordt er op een persoonlijke en mensgerichte manier samengewerkt.

Opleiding en training
Medewerkers worden op een actieve manier aangemoedigd om zich te ontwikkelen door opleiding en training. Middels het aanbod van de Broekhuis Academie zijn er voor elke medewerker passende mogelijkheden die aansluiten bij de opleidingsbehoefte en persoonlijke ambities.

Coaching
Elke leidinggevende is verantwoordelijke voor de coaching van zijn medewerkers. Deze coaching bestaat uit een beoordelings- en functioneringsgesprek in de maand dat de medewerker jarig is. Daarnaast zijn er diverse momenten in het jaar dat er in teamverband wordt gesproken over de verwachtingen, teamprestaties en de onderlinge samenwerking.

Arbeidsomstandigheden
Goede arbeidsomstandigheden zijn voor elke medewerker van belang. Wij bieden onze medewerkers daarom een prettige werkplek en een stabiele ICT structuur. Om een gezonde leefstijl van onze medewerkers te bevorderen worden vers fruit en melk gratis beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een douche en omkleedruimte in het pand om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen. Uiteraard is hier een financieel motiverend fietsplan aan gekoppeld.

Maatschappij

Sportsponsoring
Door elke vestiging wordt er op lokale schaal samengewerkt met minimaal één sportvereniging. Hierbij is het investeren in jeugdteams speerpunt. De positieve effecten van jeugdsport en de verbindende kracht die ervan uitgaat stimuleert Broekhuis middels de ondersteuning van sportuitrusting of vervoersoplossingen.

Kennisoverdracht
Door plaats te bieden aan jongeren die tijdens hun opleiding een stageplek nodig hebben wordt er actief gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Door het volgen van een stageperiode leren deze jongeren hoe ze zich na het opleidingstraject in de werkpraktijk kunnen profileren.

Minderheden
Door samen te werken met lokale instellingen en initiatieven wil Broekhuis de maatschappelijke positie van minderheden verbeteren. Deze samenwerking wordt vormgegeven door de activiteiten van het dealerbedrijf en de betreffende instantie op elkaar aan te sluiten. Een creatieve dagbesteding voor minder validen die schilderijen maakt helpt bijvoorbeeld met de aankleding van een showroom. Bij de ondersteuning van minderheden heeft de Broekhuis vestiging speciale aandacht voor jongeren.

Gastheerschap
De vestigingslocaties van Broekhuis bedrijven zijn veelal ingericht op de ontvangst van grotere groepen mensen. Samen met de gastvrije instelling van de medewerkers leidt dit er regelmatig toe dat de vestigingslocatie wordt opengesteld voor activiteiten met een sociaal maatschappelijk karakter.

Milieu

Adviesrol aanschaf
Alle merken die door Broekhuis worden vertegenwoordigd bieden schone en zuinige auto’s in het leveringsprogramma. In onze adviserende rol naar de klant geven we het onderwerp schone mobiliteit daarom een prominente plek. Ook bij de inrichting van bedrijfswagens wordt aandacht besteed aan duurzame oplossingen. Zo zijn alle houten betimmeringen gemaakt uit FSC hout en wordt bij de inrichting waar mogelijk gebruik gemaakt van vezelversterkte kunststoffen. Bij de productie van deze kunststoffen komt ten opzichte van conventionele aluminium oplossingen maar 10% CO-2 vrij.

Onderhoud en reparatie
Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan voertuigen wordt veel aandacht besteed aan de reductie van afval. In overleg met de klant maken we waar mogelijk gebruik van ruilonderdelen. Dit zijn onderdelen die gereviseerd zijn en daarmee weer helemaal voldoen aan de producteigenschappen zoals oorspronkelijk bedoeld. Op deze manier krijgen gebruikte onderdelen een nieuwe bestemming en wordt de productie van nieuwe onderdelen gereduceerd.

Technische ruimten
De vestigingslocaties van Broekhuis beschikken allen over technische ruimten die voldoen aan alle normen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Om het milieu te ontzien zijn de vloeroppervlakken voorzien van vloeistofkerende en vloeistofdichte eigenschappen. Alle afwateringskanalen van deze vloeren zijn aangesloten op een olie- en slibafscheider. Op deze manier worden alle oliehoudende stoffen en slibresten van het afvalwater gescheiden opgevangen en afgevoerd.

Vervangend vervoer
De vervangend vervoer auto’s van de Broekhuis vestigingen rijden veel kilometers. Om het milieu te ontzien wordt er daarom zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de schone en zuinige modellen die het merk biedt. Als alternatief voor een vervangende auto wordt het gebruik van openbaar vervoer actief aangemoedigd. Als de inzet van een auto niet noodzakelijk is staan er op elke vestiging leenfietsen klaar om de korte afstanden te overbruggen. Daarnaast zijn de klantenwachtruimtes zo ingericht dat het efficiënt en prettig is om tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op de locatie te wachten. Het is mogelijk om via een draadloze internetverbinding verder te werken.

Afvalverwerking
Alle afvalstoffen worden in het dealerbedrijf gescheiden ingezameld. Door samenwerking met een afvalverwerker die op een verantwoorde manier afvoert levert de afvalstroom nieuwe kansen. Bedrijfsafval krijgt waar mogelijk een tweede leven in de vorm van grondstoffen en energie.

Facilitair, onderhoud
De facilitaire afdeling heeft een centraal coördinerende rol als het gaat om onderhoud aan panden. Structurele verbetering en preventief onderhoud staan hierin voorop. Het onderhoud vindt op contractbasis plaats en is gericht op een duurzaam voortbestaan van het pand.

Facilitair, reparatie
Zodra de facilitaire afdeling een melding krijgt waarbij onderdelen van het pand aan vervanging toe zijn wordt waar mogelijk gekozen voor een milieuvriendelijk alternatief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de montage van energiezuinige TL of LED verlichting in plaats van conventionele verlichting.

Digitalisering
Om het papiergebruik te reduceren zijn er maatregelen genomen om waar mogelijk te digitaliseren. Zo heeft elke vestiging een vergaderruimte die is uitgerust met een beeldscherm. De managementrapportages die in het overleg besproken worden kunnen via een intranetaansluiting op beeld getoond worden. Ook de verslaglegging van het overleg vindt digitaal plaats. De vergader- en overlegstructuur functioneert op die manier volledig papierloos. De factuurstroom aan leasemaatschappijen van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is volledig digitaal ingericht. Ook de interne facturatie van diensten of producten tussen Broekhuis vestigingen vindt niet meer op papier plaats.

Routedienst
Om de vervoersbewegingen tussen vestigingen te minimaliseren zijn er drie interne routediensten ingericht. Deze routebussen bezoeken dagelijks de vestigingen in een vaste volgorde en zijn ingericht op vervoer van onderdelen voor onderhoud en schadereparaties. Op deze manier worden de vestigingen met minimale inzet van vervoer zo efficiënt mogelijk bevoorraad.

Inzameling gebruikte banden
Onze gedemonteerde banden worden ingezameld door Robeo. Robeo is al 40 jaar actief op het gebied van inzameling van gebruikte autobanden. De banden komen terecht in een recycle proces waaruit unieke fashion, gadgets en andere relatiegeschenken worden geproduceerd. Op deze manier levert Broekhuis, door het inleveren van gebruikte autobanden, een bijdrage aan het duurzaam en verantwoord ondernemen.

De samenwerking met Robeo gaat verder dan het inzamelen van autobanden. Per gebruikte band levert Robeo een bedrag aan ons goede doel: Broekhuis Helpt. Dit gebaar van Robeo zorgt voor een jaarlijkse prachtige gift.

Contact