Heeft u een vraag?

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op!


Veel gestelde vragen

Heeft u een specifieke vraag? Misschien is deze vraag eerder gesteld en kunt u in onderstaande vragen het antwoord vinden.


U heeft géén eigen risico als:

  1. u een verhaalbare casco schade heeft;
  2. u alleen een wa-schade heeft veroorzaakt;
  3. u een niet verhaalbare schade laat repareren door een Broekhuis Bedrijf.

U kunt bij Broekhuis Goed Verzekerd een eigen risico dus in alle gevallen voorkomen. Bij een niet verhaalbare casco schade is het belangrijk dat u uw schade laat repareren bij een Broekhuis schadeherstelbedrijf of bij een Broekhuis dealerbedrijf. Gezien het aantal vestigingen en de regionale spreiding zit er altijd wel een vestiging van Broekhuis bij u in de buurt. Mocht een Broekhuis vestiging voor u moeilijk bereikbaar dan wel ver gelegen zijn, neemt u dan vooral contact op met één van de Broekhuis schadeherstelbedrijven. Zij zijn u in die gevallen graag van dienst met de haal- en brengservice. Als u voor het repareren van uw auto géén gebruik maakt van een Broekhuis vestiging, heeft u wel een eigen risico. De hoogte daarvan is € 350,-.


Als u niet meer verder kunt rijden met de auto, neemt u dan direct contact op met onze 24/7 internationale hulpdienst (+31 - 24 - 360 20 60). Zij zullen er voor zorgen dat uw auto zal worden afgesleept. Vult u altijd zorgvuldig en compleet een schadeformulier in zodat op een juiste wijze wordt weergegeven wat er precies gebeurd is. Vergeet u niet het schadeformulier te laten ondertekenen door de tegenpartij.

Het is verstandig om met de tegenpartij geen discussie aan te gaan over wie schuldig is aan het ongeval. Vervolgens vragen wij u om zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren, contact op te nemen met onze schadeafdeling (+31 - 341 - 75 11 45) om de schade te melden en het vervolg af te stemmen.


Bij ruitschade kunt u contact opnemen met uw Broekhuis vestiging. Zij helpen u graag verder. Bij reparatie door een Broekhuis schadeherstelbedrijf betaalt u immers géén eigen risico. Indien u buiten kantooruren direct hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij een ingeslagen ruit, kunt u contact opnemen met de 24/7 hulpdienst (+31 - 24 - 360 20 60).


Broekhuis Verzekeringen biedt u de service dat u mobiel kunt blijven als er onverhoopt schade optreedt. Afhankelijk van de gebeurtenis (waar en wat) heeft u recht op vergoeding van de vervangend vervoerkosten:

Reparatie: Indien als gevolg van een verzekerde gebeurtenis reparatie plaatsvindt bij een Broekhuis schadeherstelbedrijf, heeft u voor de gehele duur van de reparatie recht op gratis vervangend vervoer dat u beschikbaar zal worden gesteld door het Broekhuis schadeherstelbedrijf. De kosten van brandstof en bekeuringen zijn uiteraard voor u zelf.

Diefstal: Is uw auto gestolen, dan ontvangt u een vergoeding voor vervangend vervoer van maximaal € 35,- exclusief BTW per dag voor een termijn van maximaal tien dagen.

Total Loss: In geval het voertuig total loss wordt verklaard heeft u recht op een maximale vergoeding van € 35,- exclusief BTW per dag voor een termijn van maximaal twee dagen, te rekenen vanaf de bezoekdatum van de expert.


Indien u bij een ongeval of pech niet meer kunt rijden, heeft u recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten van het bergen en afslepen van de auto en het eventueel aangekoppelde object naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld. Neemt u hiervoor contact op met onze Alarmservice +31 - 24 - 360 20 60.

Is de auto vervolgens niet binnen twee werkdagen te repareren, dan heeft u recht op vergoeding van de huurkosten van vervangend vervoer voor maximaal € 35,- exclusief BTW voor een termijn van maximaal 10 dagen. Als de schade naar beoordeling van de verzekeraar niet in het buitenland wordt hersteld en de terugreis middels een noodreparatie technisch niet verantwoord is, dan wordt het voertuig en eventueel het gekoppelde object naar één aan te geven adres in Nederland vervoerd. Ook zal het vervoer van de bestuurder en passagiers naar één aan te geven adres in Nederland worden geregeld. Eventuele aanvullende kosten zoals extra hotelkosten e.d. vallen niet onder de autoverzekering. Wij raden u aan daarvoor een reisverzekering te overwegen.


De premie van een autoverzekering is gebaseerd op een bonus/malustabel. Dat betekent dat de korting op de premie wordt vastgesteld op basis van het aantal schadevrije jaren dat u aanvankelijk had opgebouwd en de bonus/malustrede die vervolgens aan u wordt toegekend. Afhankelijk van of er niet verhaalbare schades ten laste van uw polis geclaimd worden, zal de bonus/malustrede jaarlijks worden aangepast. In de toepasselijke algemene voorwaarden treft u de volledige bonus/malustabel aan. Deze tabel maakt tevens inzichtelijk wat voor consequentie het claimen van een schade op de premiekorting heeft. Mocht u schade hebben, neem dan contact op met onze medewerkers, zij rekenen u de gevolgen graag voor.


Het is altijd verstandig om een goede afweging te maken tussen het claimen van schadekosten op uw verzekering of het zelf betalen daarvan. Het claimen van een schade kan gevolgen hebben voor uw opgebouwde bonus/malustrede en daarmee voor de premie die u betaalt (zie vraag 6). Mogelijk is het goedkoper om een schade zelf in één keer te betalen in plaats van het te claimen op de verzekering. Als u schade heeft, bespreken onze medewerkers graag de beste optie met u. Zelfs als achteraf blijkt dat claimen niet verstandig was, kunt u er achteraf nog steeds voor kiezen een schade zelf te betalen.


Bij een volledige cascodekking zal de verzekeraar zich optimaal inspannen om de ontstane schadekosten te verhalen op een tegenpartij. Bent u echter alleen voor WA of WA-beperkt casco verzekerd, dan ligt dit anders. U heeft er bij deze verzekeringsvormen namelijk voor gekozen om het Casco-risico niet te verzekeren, maar dit risico zelf te dragen. Vandaar dat in die situatie het verhalen van uw Casco-schade op een tegenpartij bij uzelf is komen te liggen en niet langer bij de verzekeraar. Daarom adviseren wij u om een verhaalrechtsbijstandverzekering af te sluiten indien u niet kiest voor de Wa + Casco verzekeringsvorm. De inspanning om uw schadekosten te verhalen op derden valt dan namelijk onder de dekking van de verhaalrechtsbijstandverzekering.


Nieuwwaarderegeling:

Heeft u een nieuwe auto gekocht bij Broekhuis en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (1 of 3 jaar) total loss of wordt de auto binnen die periode gestolen, dan zorgt de verzekeringsdekking ervoor dat u bij uw Broekhuis Dealer weer een vergelijkbare nieuwe auto kunt aanschaffen, zonder dat u hoeft bij te betalen.

Aanschafwaarderegeling:

Heeft u een occasion bij Broekhuis aangeschaft die op het moment van aanschaf niet ouder is dan 7 jaar en raakt deze auto binnen de geldende dekkingsperiode (1 of 3 jaar) total loss of wordt de auto binnen die periode gestolen, dan kunt u bij uw Broekhuis Dealer voor hetzelfde aanschafbedrag weer een andere auto kopen. Standaard kent Broekhuis Goed Verzekerd voor de Nieuwwaarde-/Aanschafwaarderegeling een dekkingsperiode van 1 jaar. Heeft u gekozen voor de Topdekking, dan is de dekkingsperiode zelfs 3 jaar.


Broekhuis Goed Verzekerd kent twee verschillende vormen:

  1. Ongevallenverzekering voor Inzittenden
  2. Schadeverzekering voor Inzittenden

Hieronder geven we samengevat de dekking en het verschil aan:

Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Een ongevallenverzekering voor inzittenden keert een van te voren vastgesteld bedrag uit, als een inzittende in de auto (bestuurder en/of meerijders) door een ongeval overlijdt of te maken krijgt met blijvende invaliditeit. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. De uitkering betreft een van te voren vastgesteld bedrag, waardoor er dus geen verband bestaat tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade. Wij wijzen u er op dat in geval van blijvende invaliditeit er een uitkeringsstaffel bestaat (mate van invaliditeit versus uitkeringspercentage). Deze staffel is opgenomen in de toepasselijke polisvoorwaarden.

Schadeverzekering voor Inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade die een inzittende van de auto (bestuurder en/of meerijders) door een ongeval heeft geleden. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Het gaat om materiële schade, letselschade en gevolgschade. In tegenstelling tot de eerder beschreven ongevallen verzekering voor inzittenden, is de uitkering bij deze verzekeringsvorm dus wel gerelateerd aan de werkelijk geleden schade. Uiteraard geldt er wel een maximumbedrag, welke staat vermeld op uw polis.


Natuurlijk kan het zijn dat u een dekking tussentijds wil wijzigen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.


Bij Broekhuis Verzekeringen geldt dat voor auto’s van de merken die door Broekhuis geleverd worden, tot een catalogusprijs van € 75.000,-, het affabriek alarmsysteem voldoende is. Er gelden dan geen aanvullende alarmeisen.

Verzekeringsmaatschappijen stellen met betrekking tot de alarmeisen allemaal hun eigen voorwaarden op. Het is daarom raadzaam om vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren welke eisen men stelt met betrekking tot het alarmsysteem. Vaak geldt de volgende regeling:

Categorie 1: bij een cataloguswaarde tot € 60.000,-

Categorie 2: bij een cataloguswaarde vanaf € 60.000,- tot € 80.000,-

Categorie 3: bij een cataloguswaarde vanaf € 80.000,- tot € 125.000,-

Categorie 4: bij een cataloguswaarde vanaf € 125.000,- en meer

Let op: hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.


Bij het aangaan van de verzekering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Premie tot de eerstvolgende premievervaldatum € xxx,xx
Eenmalige poliskosten € 10,00
Subtotaal € yyy,yy
Assurantiebelasting 21% over € yyy,yy € x,xx
Totaal te betalen € zzz,zz


De premie kan in periodes worden betaald, te weten: per maand; per kwartaal; per half jaar of per jaar. De eerste premie, zoals vorenstaand voorbeeld geldt dus voor de eerste periode. De kosten voor een autoverzekering voor de volgende periode bedraagt als volgt:

Premie tot de eerstvolgende premievervaldatum € xxx,xx
Incassokosten  € 0,75
Subtotaal € yyy,yy
Assurantiebelasting 21% over € yyy,yy € x,xx
 Totaal te betalen  € zzz,zz


N.B. De assurantiebelasting is bij iedere schadeverzekering verschuldigd en wordt door de overheid opgelegd en moet ook aan hen door de verzekeraar worden afgedragen.


Een tweede auto kunnen wij tegen dezelfde bonus/maluskorting verzekeren zoals die van toepassing is voor uw eerste auto. Ook als de eerste auto niet bij ons is verzekerd. Wij ontvangen dan graag een recente kopie van uw polisblad en kunnen u dan dezelfde korting (maximaal 80%) bieden op de tweede auto. Let op: wij kunnen u wel dezelfde korting bieden, maar niet de schadevrije jaren van de eerste auto overnemen. Deze zijn immers al in gebruik op de eerste auto.


U bent de verzekering aangegaan voor de periode van één jaar, waarbij u bij aanvang van de verzekering altijd 14 dagen bedenktijd heeft. Na één jaar wordt de verzekering automatisch verlengd. U kunt vanaf dat moment dagelijks opzeggen, waarbij de verzekering met in achtneming van 1 maand kan worden beëindigd.

Bij verkoop van de auto is de verzekering per datum van verkoop opzegbaar. Uiteraard dient u ons dit tijdig te melden, omdat beëindiging met terugwerkende kracht slechts voor een beperkte periode mogelijk is.

Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden middels een brief of via ons hiervoor ingerichte contactformulier. Uw opzegging graag voorzien van een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit bewijs ontvangt u bij het overschrijven van de auto op een andere eigenaar.


Advies nodig?

Wij helpen u graag verder!


Stuur een bericht

Contact